esfahanamlaak@gmail.com 09162871787

جستجوی پیشرفته املاک تجاری و اداری

جستجوی اختصاصی املاک تجاری و اداری با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

ساختمان تجاری/اداری در نشاط اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در نشاط اصفهان


70 m 2
ساختمان تجاری/اداری در نشاط اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در نشاط اصفهان


75 m 2

طبقه 1

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در نشاط اصفهان
40,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 4,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در نشاط اصفهان


70 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در دروازه دولت اصفهان
125,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در دروازه دولت اصفهان


95 m 2

3 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در دروازه دولت اصفهان
130,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در دروازه دولت اصفهان


80 m 2

طبقه 1

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در دروازه دولت اصفهان
100,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در دروازه دولت اصفهان


55 m 2

طبقه 3
ساختمان تجاری/اداری در شمس آبادی اصفهان
52,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در شمس آبادی اصفهان


55 m 2

طبقه 1
ساختمان تجاری/اداری در بزرگمهر اصفهان
10,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در بزرگمهر اصفهان


40 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در بزرگراه چمران اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در بزرگراه چمران اصفهان


25 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در خاقانی اصفهان
100,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در خاقانی اصفهان


150 m 2

طبقه 2
ساختمان تجاری/اداری در مصلی اصفهان
127,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 400,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در مصلی اصفهان


150 m 2

طبقه 1

3 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در شمس آبادی اصفهان
15,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 2,500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در شمس آبادی اصفهان


50 m 2

طبقه 3
ساختمان تجاری/اداری در کهندژ اصفهان
30,000,000 تومان رهن کامل
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در کهندژ اصفهان


26 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در نظر اصفهان
65,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 5,500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در نظر اصفهان


60 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در مهرآباد اصفهان
400,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 40,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در مهرآباد اصفهان


600 m 2

طبقه 3

7 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در میدان امام-میدان نقش جهان اصفهان
20,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 1,500,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در میدان امام-میدان نقش جهان اصفهان


2 m 2

همکف
ساختمان تجاری/اداری در مهرآباد اصفهان
400,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 40,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در مهرآباد اصفهان


600 m 2

طبقه 5
ساختمان تجاری/اداری در نیکبخت اصفهان
50,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 28,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در نیکبخت اصفهان


255 m 2
ساختمان تجاری/اداری در نیکبخت اصفهان
25,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 10,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در نیکبخت اصفهان


135 m 2
ساختمان تجاری/اداری در نیکبخت اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 18,000,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در نیکبخت اصفهان


120 m 2

همکف

تبلیغات

دهکده تفریحی رایان
عنوان بنر 2
عنوان بنر 3
عنوان بنر 4
عنوان بنر 5